Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Bibliometria : Wskaźniki cytowań
Bibliometria
 

 Wskaźniki cytowań

 
Obok zestawienia prac naukowych, analiza bibliometryczna zawiera informację o:

  • liczbie cytowań publikacji,
  • wysokości indeksu Hirscha.

Informacje dotyczące liczby cytowań oraz wysokość indeksu h podawane są na podstawie danych zaczerpniętych z baz:

Kolekcja bibliometrycznych baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters). W celu podania prawidłowych danych dotyczących cytowań, autorzy, których publikacje indeksowane są w bazach WoS, powinni utworzyć sobie tzw. ResearcherID oraz powiązać go z obowiązkowym identyfikatorem ORCID. Pozwoli to na prawidłową identyfikację publikacji autora, uporządkowania danych w przypadku zbieżności nazwisk, zmian danych osobowych, zmian afiliacji itp. 

ResearcherID należy utworzyć i zarządzać danymi na platformie Publons. Powiązania identyfikatorów ORCID i ResearcherID można dokonać również na platformie ORCID.

Scopus jest interdyscyplinarną bazą bibliometryczną produkowaną przez wydawnictwo Elsevier. Autorzy identyfikowani za pomocą Author ID mają możliwość samodzielnego zarządzania swoim kontem oraz powiązania go z identyfikatorem ORCID.

Jest polską bazą bibliograficzno-abstraktową z pełnymi tekstami współtworzoną przez uczelnie ekonomiczne. Baza umożliwia wygenerowanie statystyk bibliometrycznych dotyczących wysokości indeksu h oraz liczby cytowań. Dane o cytowaniach zaczerpnięte z BazEkon podawane są z pominięciem autocytowań.

Jest darmową wyszukiwarką publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin. Narzędzie pozwala również na wyliczenie indeksu h oraz podanie liczby cytowań. Warunkiem otrzymania danych jest posiadanie profilu autora.

 

 Wyjaśnienie terminów

 
  • Indeks Hirscha 

Z matematycznego punktu widzenia Indeks Hirscha jest funkcją (nazwijmy ją dla ułatwienia funkcją H), którą można opisać w następujący sposób:
przyjmijmy, że x є [0,∞)n jest ciągiem liczby cytowań1  artykułów danego autora2 
oraz:
H : [0,∞)n  [0,∞)
H(x) = max{i = 0,1,...,n: x(n - i +1) ≥ i}3 ,
 
przeanalizujmy przykład z przypisu 1:
 
H(5,4,3,3,3,1) = max{i = 0,1,...,6: x(6 - i + 1) ¬≥ i} sporządziwszy wykres:
 
Bez tytułu.png 
 1 oczywiście przyjmują one tylko wartości ze zbioru liczby naturalnych
 2  x = (5,4,3,3,3,1) oznacza, że autor napisał 6 artykułów, z których jeden miał 5 cytowań, drugi cztery, kolejne artykuły: trzeci, czwarty i piąty po 3 cytowania, a ostatni artykuł 6 jedno cytowanie.
 3  przy założeniu, że x(n +1) = x(n)
 
 Z łatwością zauważamy, że H(5,4,3,3,3,1) = 3
Jeśli znamy liczbę cytowań każdego z artykułów danego autora, możemy współczynnik H obliczyć samodzielnie. Wystarczy uszeregować w malejącym porządku liczby cytowań poszczególnych artykułów (tak jak w przykładzie powyżej - 5,4,3,3,3,1) i nanieść te dane na układ współrzędnych, a następnie wyprowadzić z początku układu półprostą nachyloną pod kątem 45○ do obu półosi - indeksem H będzie liczba porządkowa artykułu (nadany przez nas numer) którego odzwierciedlający punkt znajduje się jako ostatni nad lub bezpośrednio na wyprowadzonej wcześniej półprostej. Innymi słowy po uszeregowaniu należy sprawdzić czy kolejna liczba porządkowa jest większa (lub równa) liczbie cytowań. W przypadku niewielkiej liczby publikacji, obliczenie współczynnika H nie powinno nastręczać trudności, problem pojawia się dopiero wówczas gdy autor cytowany jest wielokrotnie, wówczas obliczanie indeksu H według schematu przedstawionego powyżej, jest niezwykle czasochłonnym i żmudnym zajęciem. W tej sytuacji w sukurs przychodzą narzędzia bibliometryczne. 
 

  • Impact Factor (IF)

Impact Factor (IF) jest to wskaźnik oddziaływania czasopisma naukowego stosowany w Journal Citation Report, który w Polsce jest często nazywany potocznie Listą filadelfijską

IF jest ustalane wg wzoru:

IF= B/C
gdzie:
B – to łączna lista cytowań które nastąpiły w danym roku kalendarzowym.
C – to liczba cytowanych publikacji, które ukazały się w danym czasopiśmie, w ciągu ostatnich dwóch lat.

  • Sumaryczny Impact Factor
​Wskaźnik obliczamy wedłuyg wzor:
∑IF = Ax(n) × IFx(n) + Ay(n) × IFy(n) + Ay(m) × IFy(m) + …

gdzie:
Ax - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie x w danym roku,
Ay - liczba artykułów autora opublikowanych w czasopiśmie y w danym roku,
IFx - wartość IF czasopisma x dla danego roku,
IFy - wartość IF czasopisma y dla danego roku,
n, m - rok publikacji artykułu autora, rok dla którego obliczono IF czasopisma

  • CiteScore
Wskaźnik cytowalności podobny do Impact Factor. Otrzymuje się go przez podzielenie liczby cytowań artykułów opublikowanych w danym czasopiśmie w ciągu ostatnich trzech lat przez liczbę wszystkich artykułów cytowanych opublikowanych w danym czasopiśmie w ciągu tych samych trzech lat
Dane do jego obliczania pobierane są z bazy Scopus. Uwzględniane są wydawnictwa ciągłe i seryjne, w tym materiały konferencyjne.

 
 
 

 Narzędzia

 
wos logo.png
Scopus logo.png
bazekon logo.png
google scholar 2 logo.png