Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Bibliometria : Zasady punktowania (od roku 2017)
Bibliometria
 

 Zasady punktowania (od roku 2017)

 

Artykuły naukowe

Punktem wyjścia do podania punktacji jest znajomość całkowitej wartości punktowej publikacji naukowej - Pc, która została ogłoszona w komunikacie ministra. W zależności od tytułu czasopisma za autorstwo artykułu można uzyskać 200, 140, 100, 70, 40 lub 20 punktów. W przypadku artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie spoza wykazu ministerialnego można otrzymać 5 punktów


W przypadku publikacji wieloautorskich należy zastosować przeliczeniową wartość punktacji – P. 

Kategoria artykułu​​ naukowego

Całkowita wartość punktowa publikacji naukowej - Pc

Przeliczeniowa wartość punktowa publikacji wieloautorskiej - P

Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w wykazie czasopism

200

P = Pc

(bez względu na stosunek liczby autorów pochodzących z ewaluowanego podmiotu do liczby wszystkich autorów)

140

100

70

P = √(k/m)⋅Pc 

(ale nie mniej niż 10% punktów przyznawanych za autorstwo)

40

Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w wykazie czasopism

20

P = (k/m)⋅Pc

(ale nie mniej niż 10% punktów przyznawanych za autorstwo)

Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism

5


W wyniku oceny bibliometrycznej za artykuł recenzyjny będzie można uzyskać 25% liczby punktów przyznawanych za artykuł naukowy opublikowany w danym czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism. 

Dla wieloautorskich artykułów naukowych opublikowanych w okresie przejściowym, tj. w latach 2017-2018, stosuje się następujące zasady:
Ujednolicony wykaz czasopism za lata 2013-2016 r. obowiązujący w latach 2017-2018

Kategoria artykułu nau​kowego

Całkowita wartość punktowa publikacji naukowej - Pc

Przeliczeniowa wartość punktowa publikacji wieloautorskiej - P

Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie z wykazu z 2017 r.

30 lub więcej

P = Pc

(bez względu na stosunek liczby autorów pochodzących z ewaluowanego podmiotu do liczby wszystkich autorów)

20, 25

P = √(k/m)⋅Pc 

(ale nie mniej niż 10% punktów przyznawanych za autorstwo)

mniej niż 20

P = (k/m)⋅Pc

(ale nie mniej niż 10% punktów przyznawanych za autorstwo)

Artykuł n​aukowy opublikowany w czasopiśmie spoza wykazu z 2017 r.

5

 W powyższych tabelach:
k – oznacza liczbę autorów artykułu naukowego lub monografii będących pracownikami ewaluowanego podmiotu lub osobami, które odbywały w danym podmiocie, w okresie objętym ewaluacją, kształcenie w szkole doktorskiej;
m – oznacza liczbę wszystkich autorów artykułu lub monografii.

 Monografie naukowe, rozdziały w monografiach, redakcja naukowa monografii

Podstawowym narzędziem ustalania punktacji dla monografii naukowych, rozdziałów w monografiach naukowych oraz redakcji naukowej monografii jest ministerialny wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Składa się on z dwóch poziomów. 
  • Poziom I obejmuje wydawnictwa naukowe spełniające etyczne i naukowe standardy wydawnicze. Całkowita wartość punktowa publikacji Pc została określona na 80 punktów, a w przypadku nauk humanistycznych społecznych i teologicznych na 100 punktów.
  • Do poziomu II zostały zaliczone wydawnictwa, które nie tylko spełniają standardy wydawnicze, ale są również wiodącymi wydawnictwami o zasięgu międzynarodowym. Dla wydawnictw z poziomu II całkowita wartość punktowa Pc została określona na 200 punktów, a w przypadku nauk humanistycznych społecznych i teologicznych na 300 punktów. 

W celu wyliczenia przeliczeniowej wartości punktowej dla publikacji wieloautorskiej P – podobnie jak w przypadku artykułów naukowych - należy posłużyć się odpowiednim wzorem

Typ publikacji

Całkowita wartość punktowa - Pc

Całkowita wartość punktowa - Pc
(w naukach humanistycznych, społecznych i teologicznych)

Przeliczeniowa wartość punktowa publikacji wieloautorskiej - P

Monografia naukowa - poziom II

200

300

P = Pc

(bez względu na stosunek liczby autorów pochodzących z ewaluowanego podmiotu do liczby wszystkich autorów)

Redakcja naukowa monografii naukowej - poziom II

100

150

Rozdział w monografii naukowej - poziom II

50

75

Monografia naukowa - poziom I

80

100

P = √(k/m)⋅Pc

(ale nie mniej niż 10% punktów przyznawanych za autorstwo)

Redakcja naukowa monografii naukowej - poziom I

20

20

Rozdział w monografii naukowej - poziom I

20

20

Monografia naukowa wydana w wydawnictwie niezamieszczonym w wykazie wydawnictw

20

20

P = (k/m)⋅Pc

(ale nie mniej niż 10% punktów przyznawanych za autorstwo)

Redakcja naukowa monografii naukowej wydanej w wydawnictwie niezamieszczonym w wykazie wydawnictw

5

5

Rozdział w monografii naukowej wydanej w wydawnictwie niezamieszczonym w wykazie wydawnictw

5

5

W powyższych tabelach:
k – oznacza liczbę autorów artykułu naukowego lub monografii będących pracownikami ewaluowanego podmiotu lub osobami, które odbywały w danym podmiocie, w okresie objętym ewaluacją, kształcenie w szkole doktorskiej;
m – oznacza liczbę wszystkich autorów artykułu lub monografii.

 
 
 

 Przewodnik do pobrania