Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Bibliometria : Zasady punktowania (w latach 1999-2016)
Bibliometria
 

 Zasady punktowania (w latach 1999-2016)

 
Artykuły w czasopismach
Ocenie podlegają artykuły o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego (11 stron znormalizowanych, 20 tys. znaków), kryterium to nie dotyczy tekstów publikowanych w czasopismach ujętych na liście A oraz liście B.
Liczba punktów otrzymana za artykuł jest równa liczbie punktów jakie zostały przyznane czasopismu i zamieszczone na stosownej liście rankingowej.
Obowiązuje zasada przypisywania punktów zgodnie z rokiem publikacji.

Publikacją naukową jest artykuł, który ukazał się w czasopiśmie naukowym:
 • posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionym w części A wykazu MNiSW
 • nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu MNiSW
 • znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), wymienionym w części C wykazu MNiSW
 • publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego (11 stron, 20 tys. znaków), w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim (dotyczy nauk humanistycznych, teologicznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej) – 4 pkt.

Punkty nie są przyznawane za:

 • artykuły opublikowane w suplementach lub zeszytach specjalnych (jeśli nie zostały ujęte w ciągłej numeracji)
 • materiały konferencyjne z konferencji nieuwzględnionych w Web of Science
 • opublikowane materiały konferencyjne nieposiadające numeru ISSN lub ISBN
 • nieopublikowane materiały konferencyjne
 • artykuły o charakterze nienaukowym lub popularnonaukowym
 • streszczenia publikowane w czasopismach naukowych, w tym indeksowanych w bazie Web of Science

 
​​Wykazy czsopism punktowanych
za lata 1999-2004 obowiązuje: Lista 1999-2004
Listy KBN wg dziedzin
​za rok 2004 obowiązuje: Lista 2004 (dot. nauk rolniczych)
​za lata 2005-2006 obowiązują: Lista 2005-2006
Uzupełnienie 1
Uzupełnienie 2
​za rok 2007 obowiązują: Lista 2007
uzupełnienie
​za rok 2008 obowiązuje: Lista 2008​
​za rok 2009 obowiązują: Lista 2009
uzupełnienie
​za rok 2010 obowiązują: Lista 2010
uzupełnienie​
​za lata 2011-2012 obowiązują: Lista 2011-2012 Cz. A
Lista 2011-2012 Cz. B
Lista 2011-2012 Cz. C
Uzupełnienie
​za rok 2013 obowiązują: Lista 2013 Cz. A
Lista 2013 Cz. B
Lista 2013 Cz. C
​za rok 2014 obowiązują: Lista 2014 Cz. A
Lista 2014 Cz. B
Lista 2014 Cz. C
Uzupełnienie
​za rok 2015 obowiązują: Lista 2015 Cz. A
Lista 2015 Cz. B
Lista 2015 Cz. C
Sprostowanie
​za rok 2016 obowiązują: Lista 2016 Cz. A
Lista 2016 Cz. B
Lista 2016 Cz. C​
ujednoliczony wykaz czasopism za lata 2013-2016 Lista 2013-2016 Cz. A
Lista 2013-2016 Cz. B
Lista 2013-2016 Cz. C
​Narzędzia do wyszukiwania czasopism punktowanych: Polska Bibliografia Naukowa (od roku 2009)

Redakcja czasopisma naukowego

 Punkty przyznawane są za:
 • pełnienie funkcji  redaktora naczelnego czasopisma umieszczonego na listach European Reference Index for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR), lub czasopisma naukowego nieposiadającego współczynnika wpływu IF, za publikację w którym przyznaje się co najmniej 8 pkt, zgodnie z wykazem czasopism MNiSW (część B) – 2 pkt
 • członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych umieszczonych na listach European Reference Index for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR) – 1 pkt

Monografie naukowe

Ocenie podlegają:

 • monografie naukowe opublikowane w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej,
 • monografie naukowe opublikowane w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim,
 • monografie naukowe opublikowane w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej),
 • monografie naukowe opublikowane w językach innych niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski,
 • tłumaczenie wraz z opracowaniem redakcyjnym publikacji zagranicznych.

Ponadto punktowane są:

 • rozdziały w monografiach naukowych opublikowane w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim,
 • rozdziały w monografiach naukowych opublikowane w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski.

Punkty przyznaje się również:

 • redakcjom naukowym monografii wieloautorskiej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim,
 • redakcjom naukowym  monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski. 

W przypadku nauk ekonomicznych językiem podstawowym jest język angielski.

Punkty nie są przyznawane za:

 • skrypty i podręczniki akademickie,
 • poradniki,
 • powieści, zbiory poezji, zbiory opowiadań i reportaży,
 • pamiętniki i dzienniki,
 • dodruki i wznowienia monografii naukowych, jeśli nie zawierają zmian.
 
​Nazwa parametru ​Liczba punktów
​Autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim 25
​Autorstwo monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski ​20
​Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim ​5
​Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski ​4
​Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim ​5
​Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski ​4
 
Wszystkie publikacje o charakterze monografii naukowych, by uzyskać stosowną liczbę punktów, muszą liczyć przynajmniej 6 arkuszy wydawniczych (132 strony, 240 tys. znaków), zaś  rozdziały w redakcjach naukowych co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego tekstu (11 stron, 20 tys. znaków).
 
 
 
 

 Wyszukiwarka czasopism punktowanych