Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Bibliometria : Bibliometria – Biblioteka SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliometria
 

 Bibliometria

 
Oceny bibliometrycznej opublikowanego dorobku naukowego dokonują pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Centrum Dokumentacji Europejskiej Biblioteki SGH dla Pracowników naukowych i Doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Analiza jest sporządzana na wniosek osoby zainteresowanej dostarczony drogą elektroniczną na adres infnauk@sgh.waw.pl

We wniosku należy wskazać cel sporządzenia analizy, określić lata, które ma obejmować, podać swój identyfikator ORCID, wybraną dyscyplinę naukową oraz załączyć listę publikacji naukowych, na podstawie której zostanie dokonana ocena.

Lista powinna zawierać podział publikacji na:
  • artykuły w czasopismach naukowych, 
  • monografie autorskie,
  • rozdziały w monografiach wieloautorskich,
  • redakcje naukowe monografii wieloautorskich,
  • wykaz publikacji niepunktowanych (opcjonalnie)

Przykładowe opisy bibliograficzne publikacji w poszczególnych kategoriach

Artykuł w czasopiśmie naukowym:
Morawska S., Staszkiewicz P., Inherent agency conflict built into the auditor remuneration model, “Comparative Economic Research”, 2016, vol. 19, nr 4, s. 141-159
ISSN 1508-2008; DOI: 10.1515/cer-2016-0034

Monografia autorska:
Lesiak P., Konkurencja między transportem samochodowym a kolejowym w Polsce w świetle kształtowania racjonalnej struktury gałęziowej przewozów ładunków, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2013, (Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ISSN 0867-7727 ; 593), 225 s.
ISBN 978-83-7378-856-5

Rozdział w monografii wieloautorskiej:
Gorlewski B., Paprocki W., Ewolucja podatków i opłat w transporcie, [W:] Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011, s. 699-710
ISBN 978-83-7378-627-1

Redakcja monografii wieloautorskiej:
Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011, 949 s.
ISBN 978-83-7378-627-1

W przypadku trudności w dotarciu do materiału źródłowego autor może zostać poproszony przez osobę sporządzającą analizę bibliometryczną o udokumentowanie wybranych pozycji swojego dorobku w postaci skanów lub kopii wskazanych stron. 

Gotową analizę bibliometryczną należy odebrać w Oddziale Informacji Naukowej i Centrum Dokumentacji Europejskiej.

Oddział Informacji Naukowej i Centrum Dokumentacji Europejskiej
Biblioteka SGH
Budynek B, ul. Rakowiecka 22B
tel. 22 564 9505
infnauk@sgh.waw.pl