Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Mikrodane Eurostat : FAQ
Mikrodane Eurostat
 

 FAQ

 

Kto może ubiegać się o dostęp do mikrodanych Eurostatu?

Każdy samodzielny pracownik naukowy zatrudniony w SGH.
Doktoranci i studenci SGH nie mogą samodzielnie ubiegać się dostęp do mikrodanych Eurostatu. W imieniu doktorantów i studentów SGH wnioski o dostęp do mikrodanych mogą  jedynie składać ich opiekunowie.


Co trzeba zrobić, aby uzyskać dostęp do mikrodanych Eurostatu do celów naukowych?

Należy złożyć odpowiedni Wniosek do Europejskiego Urzędu  Statystycznego.

Samodzielny pracownik naukowy wypełniający Wniosek Projektowy staje się automatycznie naukowcem prowadzącym projekt badawczy  (Principal Researcher), zwanym dalej Wnioskodawcą.

We Wniosku Wnioskodawca  opisuje w skrócie planowany projekt badawczy, określa jakie zestawy mikrodanych chce w nim analizować oraz wymienia wszystkie pozostałe osoby, które będą brały udział w realizacji opisywanego projektu (Individual Researchers), osoby te automatycznie stają się Uczestnikami Projektu.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące procedury składania Wniosków Projektowych do Europejskiego Urzędu  Statystycznego znajdują się w zakładce PROCEDURY.


Jakie zbiory mikrodanych udostępnia Eurostat?

Zbiory mikrodanych, które Eurostat może udostępnić do celów naukowych, są wymienione na stronie:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/overview .Znajdują się tam szczegółowe opisy zestawów danych, informacje z jakich państw pochodzą oraz zakres lat, które pokrywają. Lista zestawów jest aktualizowana na bieżąco i stopniowo poszerzana.


Gdzie pracownik naukowy może pracować nad mikrodanymi przysłanymi przez Eurostat do zaplanowanego przez Niego projektu badawczego?

Ze względu na obowiązek szczególnej ochrony poufności mikrodanych, praca nad nimi może się odbywać  WYŁĄCZNIE w punkcie  bezpiecznego dostępu do mikrodanych,  utworzonym specjalnie do tego celu,  zgodnie ze wszystkimi wymogami  Europejskiego Urzędu  Statystycznego. 


Gdzie znajduje się  punkt bezpiecznego dostępu do mikrodanych?


Punkt bezpiecznego dostępu do mikrodanych Eurostatu znajduje się w Bibliotece SGH, w pokoju nr 11 na parterze (wejście przez pokój nr 10). 

Punkt bezpiecznego dostępu jest czynny w godzinach pracy Biblioteki SGH:

Pon-Pt : 8.30-20.00

Sobota : 10.00-18.00

Niedziela: 10.00-15.00

W punkcie bezpiecznego dostępu znajduje się specjalne stanowisko komputerowe,  przygotowane do pracy nad mikrodanymi,  do którego dostęp mają wyłącznie upoważnione osoby: Menedżer Mikrodanych, Wnioskodawca i  Uczestnicy Projektu. Każda z wymienionych osób ma na tym komputerze specjalnie utworzone konto do pracy, chronione hasłem. Nad  prawidłowym korzystaniem z punktu bezpiecznego dostępu czuwa dyżurny bibliotekarz.


Jak jest zabezpieczony komputer do pracy nad mikrodanymi w punkcie  bezpiecznego dostępu?

Komputer w punkcie bezpiecznego dostępu jest specjalnie wyizolowany fizycznie, nie jest podłączony w żaden sposób do sieci komputerowej SGH, ani do Internetu.  Konta użytkowników korzystających z mikrodanych Eurostatu mają zablokowany dostęp do napędu CD oraz portów USB, w celu uniemożliwienia fizycznego skopiowania danych z twardego dysku. Dodatkowo, wyżej wspomniane konta nie mają możliwości uruchamiania oprogramowania innego niż oprogramowanie potrzebne do odczytu mikrodanych Eurostatu (np. R, STATA etc.).


Jakie zasady pracy obowiązują naukowców w punkcie bezpiecznego dostępu do mikrodanych Eurostatu?

Przy pracy nad poufnymi mikrodanymi Eurostatu naukowców obowiązują 

 1. przepisy Regulaminu udostępniania mikrodanych Eurostatu do celów naukowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 2. oraz zasady,  do przestrzegania których zobowiązali się podpisując Indywidualną Deklarację Poufności.
Wymienione powyżej dokumenty zobowiązują Wnioskodawcę i  każdego z Uczestników Projektu do szczególnej ochrony poufności mikrodanych Eurostatu, do których uzyskali dostęp, a w szczególności:
 • nie wolno wykonywać żadnych kopii poufnych mikrodanych Eurostatu: ani całości zbioru, ani jego części;
 • nie wolno wynosić poufnych mikrodanych, ani w całości ani w części, poza punkt bezpiecznego dostępu,
 • nie wolno udostępniać poufnych mikrodanych osobom trzecim;- nie wolno łączyć poufnych mikrodanych z innymi zbiorami danych (w tym publicznie dostępnymi), jeżeli nie jest to wyraźnie uzgodnione z Eurostatem,
 • nie wolno podejmować działań mających na celu identyfikację jakiejkolwiek pojedynczej jednostki statystycznej ze zbioru mikrodanych (osób, gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, itp.).

W jaki sposób SGH  zapewnia  bezpieczeństwo mikrodanym Eurostatu?

Prawo dostępu do oryginalnego nośnika ma wyłącznie Menedżer Mikrodanych, który odbiera nośnik przesyłany z Eurostatu do SGH, a następnie przechowuje go w sejfie.

Menedżer Mikrodanych, jako jedyna osoba z SGH ma prawo przegrać zbiór informacji z otrzymanego nośnika na komputer w punkcie bezpiecznego dostępu. Komputer jest zabezpieczony specjalnym hasłem.  Poufne mikrodane mogą być przechowywane wyłącznie na tym specjalnym stanowisku komputerowym. Dostęp do tego komputera jest ograniczony jedynie do upoważnionych użytkowników wymienionych imiennie we Wniosku Projektowym:  Wnioskodawcy i  Uczestników Projektu. Każdy z nich ma prawo do swojego indywidualnego konta lokalnego, które również jest chronione hasłem. Pośrednie rezultaty badań zawierające poufne mikrodane są więc automatycznie chronione i przechowywane w bezpieczny sposób -  na indywidualnych kontach lokalnych chronionych hasłem.


Na jakich warunkach naukowcy mogą upowszechniać rezultaty swoich badań naukowych opartych na mikrodanych Eurostatu?

Wnioskodawca i  wszyscy Uczestnicy Projektu muszą również ściśle stosować się do Wytycznych Eurostatu  dotyczących warunków publikowania rezultatów projektu badawczego, a w szczególności muszą przestrzegać następujących zasad:
 • żadne wyniki badań, raporty, analizy etc. opublikowane lub w inny sposób rozpowszechniane przez naukowców, nie mogą zawierać informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację poszczególnych jednostek statystycznych (osób, gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, itp.).
 • w przypadku rozpowszechniania rezultatów projektu badawczego naukowiec musi za każdym razem: 
  1. podawać źródła danych, z których korzystał poprzez odpowiednią adnotację: „ Publikacja /analiza / raport / dokument / materiał  jest oparty na danych Eurostatu, nazwa badania, rok"
  2. i dodawać następujące zastrzeżenie: "Odpowiedzialność za wszystkie wnioski z danych ponosi wyłącznie  autor (autorzy) ".

Jakie mogą być konsekwencje naruszenia poufności mikrodanych Eurostatu?

Podpisując Wniosek Akredytacyjny i Klauzulę poufności Władze SGH zobowiązały się,  w imieniu wszystkich pracowników naukowych Uczelni, do zapewnienia bezpieczeństwa poufnym mikrodanym w swojej siedzibie i do ochrony poufności  mikrodanych Eurostatu (zgodnie z art. 4 ust.2 Rozporządzenia 557).

Ponadto Wnioskodawca, i każdy z Uczestników Projektu, podpisując Indywidualną Deklarację Poufności zobowiązuje się osobiście do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie pracy nad projektem badawczym i do ochrony poufności mikrodanych wykorzystanych w projekcie (zgodnie z Rozporządzeniami (WE) 45/2001 i nr 223/2009 ).

W związku z powyższym Wnioskodawca, i każdy z  Uczestników Projektu, powinien mieć świadomość, że każde naruszenie warunków określonych w wymienionych dokumentach może pociągnąć za sobą stosowne konsekwencje prawne. Komisja Europejska może wtedy podjąć następujące działania:
 1. cofnąć zgodę na udostępnianie poufnych mikrodanych danemu pracownikowi naukowemu SGH lub  wszystkim pracownikom naukowym biorącym udział w konkretnym projekcie badawczym,
 2. cofnąć zgodę na udostępnienie poufnych mikrodanych do wszystkich projektów badawczych przedstawionych przez pracowników naukowych SGH,
 3. cofnąć akredytację udzieloną Szkole Głównej Handlowej przez Eurostat,
 4. wyegzekwować od SGH  podjęcie działań dyscyplinarnych wobec pracownika naukowego, sprawcy naruszenia,
 5. zażądać na drodze cywilnoprawnej odszkodowania od SGH,
 6. złożyć skargę lub zgłosić naruszenie na policję na podstawie przepisów prawa krajowego (Komisja ma prawo uczestniczyć w postępowaniu przed sądem krajowym w roli powoda).
Każdorazowe naruszenie warunków określonych w dokumentach wymienionych powyżej  może być rozpatrywane oddzielnie. W zależności od wagi sytuacji, odpowiednie środki mogą być podjęte:
 1. w stosunku do pracowników naukowych SGH,
 2. w stosunku do SGH,
 3. wobec Państwa Polskiego, na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej.