Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Mikrodane Eurostat : Procedury
Mikrodane Eurostat
 

 Procedury

 

Procedury związane z  udostępnianiem poufnych mikrodanych Eurostatu

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie    I. Składanie Wniosku Projektowego o udostępnienie mikrodanych.

II. Udostępnianie i ochrona mikrodanych w punkcie bezpiecznego dostępu.

III.  Zakończenie projektu badawczego.Uprzejmie prosimy, aby pracownik naukowy zainteresowany wykorzystaniem mikrodanych Eurostatu w swoich badaniach naukowych powiadomił Koordynatora Wniosków o zamiarze składania Wniosku Projektowego , aby móc oficjalnie rozpocząć procedurę wymaganą przez Europejski Urząd Statystyczny.Składanie Wniosków Projektowych o udostępnienie mikrodanych odbywa się w ramach  systemu elektronicznego obiegu dokumentów (workflow), wprowadzonego przez Eurostat w styczniu 2017 r. Szkoła Główna Handlowa zyskała dostęp do w/w systemu Eurostatu poprzez specjalnie utworzone konto, którym administruje Koordynator Wniosków, pośrednicząc w ten sposób między naukowcami SGH i pracownikami Eurostatu. 1. Koordynator Wniosków przekazuje Wnioskodawcy link do aktualnej  interaktywnej wersji formularza Wniosku Projektowego. Naukowiec wypełnia formularz  w  języku angielskim. We Wniosku Projektowym należy wyszczególnić kto jest Wnioskodawcą (Principal Researcher)  oraz wymienić wszystkich Uczestników Projektu (Individual Researchers)
2. Koordynator Wniosków upewnia się w Dziale Kadr, że Wnioskodawca jest zatrudniony w SGH. W przypadku Wnioskodawcy najistotniejszy  jest okres zatrudnienia: powinien on być  dłuższy niż przewidywany czas trwania projektu (maksymalny czas trwania projektu według wymogów Eurostatu wynosi 5 lat).
3. Koordynator służy pomocą Wnioskodawcy przy wypełnianiu formularza i przekazuje ogólne informacje potrzebne do wypełnienia Wniosku, takie jak:
 • nr identyfikacyjny SGH nadany Uczelni przez Eurostat,
 • dane Koordynatora Wniosków i  Administratora Danych,
 • warunki bezpiecznego przechowywania nośnika i mikrodanych w SGH ( punkt 5.1  Wniosku Projektowego),
 • zabezpieczenie dostępu do mikrodanych i do pośrednich rezultatów badań (punkt 5.2  Wniosku Projektowego).
4. Wnioskodawca zapisuje wypełniony Wniosek Projektowy w formacie WORD i przekazuje go do  Koordynatora.  Koordynator przesyła Wniosek Projektowy do Eurostatu,  do wstępnej akceptacji.   
 
5. Na tym etapie Eurostat może zaakceptować Wniosek bez zastrzeżeń albo zaproponować różne modyfikacje opisanego projektu badawczego, mające na celu zapewnienie akceptacji Wniosku Projektowego. Czas oczekiwania na pierwszą odpowiedź Eurostatu może trwać od kilku dni do kilku tygodni.
 
6. Gdy Eurostat zaakceptuje ostateczną wersję Wniosku Projektowego – dokument będzie można wydrukować. 
 
7. Wnioskodawca przygotowuje komplet niezbędnych  dokumenty, które przekazuje Koordynatorowi Wniosków:
 
a) Wniosek Projektowy parafowany na każdej stronie i podpisany czytelnie na ostatniej stronie,
b) Indywidualną Deklarację Poufności,
c) Oświadczenie dla SGH o zapoznaniu się z Regulaminem
d) oraz dokumenty od Uczestników Projektu:
 • Indywidualną Deklarację Poufności każdego z Uczestników Projekt
 • Oświadczenie dla SGH o zapoznaniu się z Regulaminem od każdego z Uczestników Projektu
 • kserokopie obu stron legitymacji pracowniczej, doktoranckiej lub studenckiej każdego z Uczestników  Projektu.
8. Dopiero po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów  Koordynator Wniosków może podpisać Wniosek Projektowy.
 
9. Koordynator Wniosków skanuje Wniosek Projektowy oraz Indywidualne Deklaracje Poufności Wnioskodawcy i Uczestników Projektu, a następnie w postaci plików PDF wysyła do Eurostatu na adres:  ESTAT-Microdata-access@ec.europa.eu  . Czas oczekiwania na ostateczną odpowiedź Eurostatu może trwać od kilku tygodni  do ok. 2 m-cy.
 
10. Komplet dokumentów, wraz z  Wnioskiem Projektowym opatrzonym stosownymi podpisami, zostaje zarejestrowany i dołączony do  dokumentacji projektowej przechowywanej w SGH przez Koordynatora Wniosków.
 
11. Gdy Wniosek Projektowy zostanie zaakceptowany -  Eurostat  powiadamia o swojej decyzji Menedżera Mikrodanych, który przekazuje wiadomość wszystkim zainteresowanym.
 
 
 
1. Gdy Wniosek Projektowy zostanie zaakceptowany -  Eurostat  przygotowuje zestaw mikrodanych odpowiadający potrzebom projektu badawczego opisanego we Wniosku Projektowym.
 
2. Określony zestaw poufnych mikrodanych przygotowany przez Eurostat może być wykorzystywany wyłącznie do jednego konkretnego projektu badawczego, opisanego w danym Wniosku Projektowym zaakceptowanym przez Eurostat.
 
3. Zestaw mikrodanych zostaje zapisany w postaci zakodowanej na nośnikach: CD-Rom lub DVD-Rom. Tak przygotowane nośniki są przesyłane do Menedżera Mikrodanych specjalną pocztą kurierską. W tym  samym czasie Menedżer  Mikrodanych  otrzymuje od Eurostatu kody dostępu do mikrodanych zakodowanych na nośnikach. 
 
4. Menedżer Mikrodanych dokonuje instalacji zestawu na specjalnym stanowisku komputerowym w punkcie bezpiecznego dostępu do poufnych mikrodanych Eurostatu. Do każdego projektu badawczego  Menedżer Mikrodanych zakłada oddzielny, określony katalog, do którego  kopiuje informacje z nośnika przysłanego przez Eurostat. Z tak przygotowanego katalogu, zapisanego na stanowisku komputerowym w punkcie bezpiecznego dostępu, mogą korzystać wyłącznie  upoważnione osoby: Wnioskodawca i Uczestnicy danego Projektu, dla którego został przygotowany ten konkretny zestaw mikrodanych.
 
5. Osoby upoważnione do pracy nad konkretnym zestawem mikrodanych:  Wnioskodawca i Uczestnicy danego Projektu, mogą  korzystać z mikrodanych Eurostatu na opisanym wyżej specjalnym stanowisku komputerowym w punkcie bezpiecznego dostępu według następującej procedury:
 
 • Menedżer Mikrodanych zakłada na komputerze predefiniowane indywidualne konta lokalne przeznaczone dla Wnioskodawcy i dla każdego Uczestnika Projektu (np. EUROSTAT-1, EUROSTAT-2,  etc.),
 • Wnioskodawca lub Uczestnik Projektu loguje się na swoje własne predefiniowane konto lokalne.  Konto to nie posiada dostępu do portów USB, ani do napędu CD. Po zalogowaniu się na nie, użytkownik nie ma również dostępu do żadnego innego oprogramowania, za wyjątkiem specjalnych aplikacji do odczytu i do obróbki mikrodanych w odpowiednim formacie.
6. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu jest możliwe wyłącznie dzięki pomocy Menedżera Mikrodanych.
 
7. W trakcie pracy nad mikrodanymi Eurostatu, Wnioskodawca i wszyscy Uczestnicy danego projektu badawczego są zobowiązani do ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i poufności mikrodanych, a w szczególności:
 • przepisów Regulaminu udostępniania mikrodanych Eurostatu do celów naukowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • oraz zasad,  do przestrzegania których zobowiązali się podpisując Indywidualną Deklarację Poufności.
8. Wszystkie pośrednie rezultaty badań muszą być zapisywane w na opisanym wyżej specjalnym stanowisku komputerowym w punkcie bezpiecznego dostępu do poufnych mikrodanych Eurostatu. Zgodnie z wymogami Eurostatu – pośrednie czy cząstkowe rezultaty badań nad mikrodanymi nie mogą być  kopiowane ani wynoszone poza punkt bezpiecznego dostępu.
 
 
 
1. Gdy Wnioskodawca zakończy projekt badawczy, powiadamia o tym Menedżera Mikrodanych. Menedżer Mikrodanych  jest jedyną osobą w SGH, która posiada odpowiednie uprawnienia, aby zgrać końcowy rezultat projektu na nośnik zewnętrzny. Menedżer Mikrodanych zgrywa końcowy rezultat projektu badawczego na nośnik i przekazuje go Wnioskodawcy i Uczestnikom Projektu.

2. Drugą operacją, która bezwzględnie musi zostać zrealizowana zaraz po zakończeniu projektu badawczego   jest zniszczenie wykorzystanego zestawu mikrodanych Eurostatu, wraz ze wszystkimi  pośrednimi rezultatami badań powstałymi na podstawie  tych danych oraz z oryginalnym nośnikiem przysłanym przez Eurostat.

3. Fakt zniszczenia wszystkich mikrodanych związanych z konkretnym projektem badawczym  musi zostać potwierdzony Protokołem Zniszczenia (wzór w załączniku nr 1 do Regulaminu) podpisanym przez Menedżera Mikrodanych, Wnioskodawcę i Uczestników Projektu.

4. Koordynator Wniosków przesyła skan Protokołu Zniszczenia do Eurostatu, natomiast oryginał dokumentu dołącza do przechowywanej dokumentacji projektowej.

5. Ostatnim obowiązkiem spoczywającym na Wnioskodawcy jest przekazanie Koordynatorowi Wniosków wszelkich referencji dotyczących publikacji lub innej formy prezentacji rezultatów projektu badawczego. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczania Koordynatorowi Wniosków wszelkich referencji bibliograficznych, mimo wcześniejszego zakończenia projektu badawczego. Informacje te Koordynator Wniosków musi natychmiast przekazywać do Eurostatu, zgodnie z warunkami uzgodnionymi pomiędzy Władzami SGH i Eurostatem.