Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Mikrodane Eurostat : Regulamin
Mikrodane Eurostat
 

 Regulamin

 

REGULAMIN

udostępniania mikrodanych Eurostatu do celów naukowych
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
stanowiący załącznik
do Zarządzenia Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nr 82 z dnia 17 listopada 2015 r.

 
 
§ 1
Niniejszy Regulamin określa zasady uzyskiwania, przechowywania oraz udostępniania mikrodanych Europejskiego Urzędu Statystycznego (dalej: Mikrodane).
 
§ 2
 1. Mikrodane udostępniane są wyłącznie w punkcie dostępu mieszczącym się w pomieszczeniu Biblioteki SGH wskazanym przez dyrektora Biblioteki.
 2. Dostęp do Mikrodanych jest możliwy wyłącznie z urządzenia (dalej: Komputer), które:
  1. uniemożliwia drukowanie i kopiowanie danych;
  2. uniemożliwia podłączanie urządzeń nagrywających;
  3. nie jest podłączone do Internetu, ani żadnej innej sieci i uniemożliwia połączenie z tymi sieciami lub innymi urządzeniami;
  4. uniemożliwia instalowanie oprogramowania lub dodatkowych urządzeń zewnętrznych;
  5. uniemożliwia korzystanie z CD-ROM, DVD-ROM, dyskietki, portów USB, karty sieciowej lub innego nośnika danych poprzez blokadę tych urządzeń na poziomie systemu BIOS, do którego dostęp jest zabezpieczony hasłem.
 3. Dostęp do Mikrodanych następuje za pomocą predefiniowanych kont lokalnych zabezpieczonych hasłem.
 4. Dostęp do danych mają wyłącznie osoby wymienione we wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1, będące pracownikami, studentami lub doktorantami SGH.
 5. Poza punkt dostępu, o którym mowa w ust. 1, może być przeniesiony jedynie raport końcowy projektu badawczego.

§ 3

 1. Z Mikrodanych można korzystać wyłącznie do celów określonych we wniosku projektowym, o którym mowa w § 5 ust. 1.
 2. Zabronione jest::
  1. sporządzanie kopii Mikrodanych;
  2. wynoszenie nośników zawierających Mikrodane poza siedzibę SGH;2
  3. udostępnianie Mikrodanych osobom trzecim;
  4. łączenie Mikrodanych z innymi zbiorami danych (w tym publicznie dostępnymi), jeżeli nie jest to wyraźnie uzgodnione z Eurostatem;
  5. podejmowanie działań mających na celu identyfikację jakiejkolwiek pojedynczej jednostki statystycznej ze zbioru Mikrodanych;
  6. publikowanie lub upowszechnianie w inny sposób Mikrodanych albo wyników badań, które ujawniłyby jakąkolwiek pojedynczą jednostkę statystyczną ze zbioru.

§ 4

 1. Za bezpieczeństwo danych odpowiada wyznaczony przez Rektora na wniosek dyrektora Biblioteki pracownik SGH, zwany dalej Menedżerem Mikrodanych.
 2. Do zadań Menedżera Mikrodanych należy w szczególności:
  1. odebranie nośnika z Mikrodanymi oraz kopiowanie ich na Komputer;
  2. zabezpieczenie Komputera w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu;
  3. umożliwienie przeniesienia raportu końcowego poza punkt dostępu;
  4. tworzenie na Komputerze lokalnych kont dla osób uprawnionych do dostępu do Mikrodanych;
  5. zniszczenie nośnika i usunięcie Mikrodanych w sposób określony w § 9, po ich wykorzystaniu lub po zakończeniu projektu.

§ 5

 1. Mikrodane zamawiane są z Eurostatu na wniosek, którego wzór określa Eurostat i publikuje na swoich stronach internetowych (dalej: wniosek).
 2. Wniosek powinien zawierać:
  1. prezentację projektu badawczego, w tym cel badań;
  2. określenie czasu trwania projektu badawczego (nie dłuższy niż 5 lat);
  3. wyjaśnienie, dlaczego osiągnięcie celu wskazanego w pkt 1 jest niemożliwe bez wykorzystania Mikrodanych;
  4. informację o jednostce organizacyjnej SGH, w ramach której prowadzony jest projekt badawczy;
  5. dane osób, które będą miały dostęp do danych w ramach projektu badawczego;
  6. punkt dostępu, w którym nastąpi udostępnienie Mikrodanych;
  7. opis danych, które są potrzebne do badań, oraz metod ich analizy;
  8. opis przewidywanych wyników badań, które zostaną opublikowane lub będą rozpowszechniane w inny sposób;
  9. określenie formy końcowej wyników projektu.
 3. Wszelkie zmiany we wniosku wymagają zgody Eurostatu oraz powiadomienia Koordynatora Wniosków o wprowadzonych zmianach.
 4. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może wystąpić do Eurostatu z wnioskiem o przedłużenie terminu ważności zgody na korzystanie z Mikrodanych.

§ 6

 1. Składanie wniosków koordynuje Koordynator Wniosków, który:
  1. udziela niezbędnych informacji dotyczących wypełnienia wniosku oraz zasad korzystania z Mikrodanych;
  2. kontroluje prawidłowość przestrzegania Regulaminu;
  3. przesyła wniosek wraz załącznikami do Eurostatu;
  4. prowadzi ewidencję wniosków i przechowuje dokumentację wnioskową, a w szczególności:
   1. oryginał wniosku wraz załącznikami,
   2. informację z Działu Spraw Pracowniczych (wydruk z wiadomości e-mail) dotyczącą końcowego okresu zatrudnienia wnioskodawcy lub uczestników projektu badawczego w SGH albo kserokopie legitymacji uczestników projektu, będących studentami lub doktorantami,
   3. protokół zniszczenia Mikrodanych,
   4. miejsca publikacji rezultatów projektu badawczego;
  5. gromadzi i przekazuje do Eurostatu miejsca publikacji rezultatów projektu badawczego, zarówno w jego trakcie jak i po jego zakończeniu.
 2. Koordynator Wniosków niezwłocznie zawiadamia Rektora o fakcie niezgodnego z Regulaminem korzystania z Mikrodanych.

§ 7

 1. Wniosek wypełnia nauczyciel akademicki zatrudniony w SGH, który ubiega się o dostęp do Mikrodanych na potrzeby projektu badawczego.
 2. Do wniosku należy załączyć podpisane przez wnioskodawcę, uczestników projektu oraz Menedżera Mikrodanych oświadczenie o zachowaniu poufności, którego wzór określa Eurostat i publikuje na swoich stronach internetowych.
 3. Wniosek wymaga kontrasygnaty Koordynatora Wniosków, która jest równoznaczna z potwierdzeniem, że osoby, o których mowa w ust. 2, są zatrudnione w SGH lub w inny sposób powiązane z SGH na potrzeby realizacji projektu badawczego.
 4. Dział Spraw Pracowniczych udostępnia Koordynatorowi Wniosków dane niezbędne do zrealizowania obowiązku, o którym mowa w ust. 3.

§ 8

Do obowiązków wnioskodawcy należy w szczególności:

 1. wypełnienie wniosku wraz załącznikami do Eurostatu;
 2. informowanie Eurostatu o wszelkich zmianach w projekcie badawczym;
 3. postępowanie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi publikacji dołączonych do Mikrodanych;
 4. przekazanie Koordynatorowi Wniosków listy publikacji rezultatów projektu badawczego;
 5. podanie w każdym raporcie badawczym lub publikacji informacji o źródle danych (np.: „Publikacja/analiza/raport, etc. jest oparty na danych Eurostatu, nazwa badania, rok") oraz następującego zastrzeżenia: „Odpowiedzialność za wszystkie wnioski z wyciągnięte z danych ponosi wyłącznie autor/ponoszą wyłącznie autorzy";
 6. informowanie Koordynatora Wniosków o miejscu publikacji raportów badawczych, które zostały opracowane na podstawie Mikrodanych, wraz ze wszystkimi niezbędnymi kwalifikatorami, w tym także w przypadku gdy publikacja następuje po zakończeniu projektu badawczego.

§ 9

 1. Po wykorzystaniu danych, nie później niż po zakończeniu projektu badawczego, dla którego uzyskano dostęp do Mikrodanych, należy:
  1. zniszczyć oryginalny nośnik z Mikrodanymi;
  2. usunąć z Komputera, w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie, Mikrodane oraz wszelkie ich podzbiory i pośrednie rezultaty badań powstałe na ich podstawie.
 2. Protokół zniszczenia i usunięcia danych przekazuje się Koordynatorowi Wniosków, a jego kopię Koordynator Wniosków przesyła Eurostatowi. Wzór protokołu zniszczenia określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 10

W sprawach dotyczących Mikrodanych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje dyrektor Biblioteki SGH.